Overview

Operating in the Czech market since 2007, HCLhave been focusing on supporting our clients through IT services and comprehensive technology solutions, to allow for greater flexibility, speed, and efficiency of processes to our customers.

While we offer technology services spanning from analysis, design, optimization to complex solutions, our primary focus is on mobile applications, integration of mobile with a vehicle, production planning and control, or in the field of machine vision and augmented reality.

We have extensive know-how at our disposal, which we adapt to customer requirements. Experience from worldwide operations allows us to adjust quickly. Our customers are companies of different sizes and different industries. These include both multinational corporations, but also small and medium-sized national companies, primarily in the field of production. For example, the Volkswagen Group is among our largest clients.

Our group currently operates in more than 49 countries. Thanks to many years of experience in the international environment, we can transfer transnational know-how to the Czech Republic and also use best practices from various projects.

O NÁS

Na českém trhu působíme již od roku 2007, kde prostřednictvím IT služeb a komplexních řešení podporujeme byznys našich zákazníků. Napomáháme jim k rozvoji jejich podnikání pomocí inovativních řešení šitých na míru. Ty jim umožňují vyšší flexibilitu, rychlost a efektivitu procesů.

Nabízíme IT služby, které pokrývají prakticky většinu IT segmentu. Od analýz, návrhů, optimalizací až po komplexní řešení, s primárním zaměřením na mobilní aplikace, integraci mobilních řešení s vozidly, plánování a kontrolu výroby, nebo na oblast strojového vidění a rozšířené reality.

Máme k dispozici rozsáhlé know-how, které přizpůsobujeme požadavkům zákazníka. Zkušenosti z celosvětového působení nám umožňují rychlou adaptaci. Našimi zákazníky jsou společnosti různé velikosti i odlišných odvětví. Řadí se mezi ně jak nadnárodní koncerny, ale i národní společnosti menšího a středního rozsahu, primárně v oblasti výroby. K největším zákazníkům patří například VW AG.

Náš koncern působí aktuálně ve více než 49 zemích, díky mnoholetým zkušenostem z mezinárodního prostředí jsme schopni přenášet nadnárodní know how do ČR a zároveň využívat best practise z různorodých projektů.

Portfolio

PORTFOLIO

APPLICATION DEVELOPMENT
VÝVOJ APLIKACÍ
CAR CONNECTIVITY
KONEKTIVITA VOZU
MACHINE VISION
STROJOVÉ VIDĚNÍ
AUGMENTED REALITY
ROZŠÍŘENÁ REALITA
IT SERVICES
IT SLUŽBY
TEST BENCHES
SIMULÁTORY
PLM/PDM
PLM/PDM
PROJECT SUPPORT
PROJEKTOVÁ PODPORA
APPLICATION DEVELOPMENT

We focus on the development of web and mobile applications for iOS and Android. We specialize in UI/UX and graphic specifications in the automotive.

We implement native and multiplatform development in Xamarin technology. For web applications, we use the .NET platform and related technologies, such as HTML 5. We have implemented a number of web application projects based on MS ASP.NET, MS SQL, MS Azure, ORACLE, and JAVA technologies. When it comes to graphic services, we are experienced in the field of UI/UX, animations, concept design, prototypes, and graphic specifications in the automotive. We also focus on graphic design for web and mobile applications, for e-learning modules, HMI, or AR-VR applications.

Show More

VÝVOJ APLIKACÍ

Zaměřujeme se na vývoj webových a mobilních aplikací pro iOS i Android. Specializujeme se na UI/UX design a grafické specifikace.

Realizujeme nativní vývoj i multiplatformní vývoj na technologii Xamarin. U webových aplikací využíváme  platformu .NET a související technologie, např. HTML 5. Realizovali jsme řadu projektů webových aplikací, založených na technologiích MS ASP.NET, MS SQL, MS Azure, ORACLE a JAVA. V rámci grafických služeb máme know how v oblasti UI/UX designu, animací, tvorbě konceptů, prototypů či grafických specifikací. Grafiku realizujeme pro webové a mobilní aplikace, pro e-learningové moduly, HMI či AR-VR aplikace.

Show More

CAR CONNECTIVITY

In the field of car connectivity, our projects are present in various areas, from technical development and IT to customer support.

Our specialists work on the integration of mobile devices to ensure seamless communication and connection with the car. We offer many years of know-how for analysis, testing, integration activities, GDPR support, or customer support in the field of connectivity. Our expertise also includes graphic design for car infotainment, creation, and management of graphical resources, CI consultations, UI/UX, ground-up application, and concept design.

Show More

KONEKTIVITA VOZU

V projektech konektivity vozu máme zastoupení v různých oblastech od technického vývoje přes IT až po zákaznickou podporu.

Naši experti pracují na integraci mobilních zařízení, aby byla zajištěna bezproblémová komunikace a propojení s automobilem. Nabízíme dlouholeté know-how pro realizaci analýz, testování, integrační činnosti, podporu GDPR či zákaznickou podporu v tématu konektivity. Do naší odbornosti též spadají grafické návrhy pro infotainment vozu, tvorba a správa grafických zdrojů, konzultace CI, návrhy UI/UX řešení, návrhy celých aplikací a vize nových konceptů.

Show More

MACHINE VISION

With the help of technological means, we can replace human senses in terms of understanding the image and its interpretation.

Using these services enables easy and error-free product recognition, counting, quality control, or dimensional measurement. In combination with systems performing additional actions, some production processes can be fully automated, thanks to machine vision. The undeniable advantage of this approach is the increase in quality of production by reducing scrap, eliminating the factor of human error, and reducing production costs. In some uses of machine vision, we utilize elements of artificial intelligence that mimic the activity of the human brain and are, to a certain extent, able to learn independently.

Show More

STROJOVÉ VIDĚNÍ

Pomocí technických prostředků dokážeme nahradit lidské schopnosti z hlediska porozumění obrazu a jeho interpretace.

Pomocí těchto služeb je umožněno snadné a bezchybné rozpoznávání výrobků, jejich počítání, kontrolu kvality nebo měření rozměrů.  Ve spojení se systémy realizujícími další činnosti, lze některé výrobní provozy díky systémům strojového vidění plně automatizovat. Nespornou výhodou tohoto řešení je zvýšení kvality výroby snížením zmetkovitosti, eliminace chybovosti způsobené lidskou prací a snížení výrobních nákladů. V některých oblastech strojového vidění využíváme prvky umělé inteligence, které napodobují činnost lidského mozku a jsou do určité míry schopny se samostatně učit.

Show More

AUGMENTED REALITY

Employing augmented reality, we bring an effective way of training or guiding employees, and the ability to measure in 3D space or image processing.

Augmented reality combines virtual objects with the real world. It is a technology that ensures the synergy of positive human and machine traits. A usual area of use of this technology is in various kinds of interactive guidance, education, and procedures, which are enhanced by relevant information and images. The main advantage of these solutions is efficiency, relative affordability, and easy to understand guidance given to the user.

Show More

ROZŠÍŘENÁ REALITA

V rámci rozšířené reality přinášíme efektivní způsob při zaškolení nebo vedení pracovníků, možnosti měření v 3D prostoru nebo zobrazování.

Rozšířená realita kombinuje virtuální objekty s reálným světem. Technologie zajišťují synergii pozitivních vlastností člověka a stroje. Zcela typickým představitelem využití těchto moderních technologií jsou různé typy interaktivních návodek, interaktivních školení a postupů, které jsou doplněné o související rozšířené imaginární informace. Hlavní výhodou těchto řešení je maximální efektivnost, relativní levnost a určitá návodná jednoduchost pro uživatele.

Show More

IT SERVICES

As for IT services and professional advice, we offer the processing of studies, analysis, or other projects and consultations related to the IT environment.

We provide seamless adoption of technologies to the customer's environment, effective system design based on rich experience with software development or support of existing IT systems.

Show More

IT SLUŽBY

Co se týče IT služeb a odborného poradenství, nabízíme zpracování studií, analýz, případně dalších činností a konzultací souvisejících s IT prostředím.

Zajišťujeme bezproblémovou adaptaci technologií do specifického prostředí zákazníka, efektivní návrhy systémů založené na bohatých zkušenostech s vývojem SW či podporu stávajících IT systémů.

Show More

TEST BENCHES

Our teams have designed unique test benches, called HUD CASEs, for testing car infotainment systems. These benches are a combination of car hardware and the original parts of the car's infotainment unit, which are supplemented by our HUD CANs.

HUD CAN is a communication module for mimicking car CAN messages. Thanks to which the individual components of the test bench obtain information about the vehicle and the drive mode. The data acquired this way can be used not only for testing purposes on test benches but can also for other technological solutions.

Show More

SIMULÁTORY

Máme vyvinuty unikátní simulátory pro testování infotainmentu vozu (HUD CASE), které jsou kombinací hardwaru vozu a originálních dílů jednotky vozu, který je doplněn o jimi vyvinutý HUD CAN.

HUD CAN je flexibilní komunikační modul pro simulaci CAN zpráv automobilu, díky kterému získávají jednotlivé komponenty simulátoru informace o vozidle a režimu jízdy. Takto získaná data lze využít nejen pro účely testování na simulátorech, ale dají se použít i v rámci dalších technologických řešení.

Show More

PLM/PDM

In the domain of product life cycle management, using PLM / PDM systems, we focus on the supervision of data and processes associated with product development and subsequent stages.

We provide these services at the organization level for ŠKODA AUTO and the entire Volkswagen Group. We implement supervision and care for construction data and data structures, or collision calculations on data working states. We also provide on-site support to construction supervisors and users in the areas of the digital factory, production planning, logistics, and tooling.

Show More

PLM/PDM

V oblasti řízení životního cyklu produktu, se za využití PLM/PDM systémů zaměřujeme na správu dat a procesů spojených s vývojem produktu a navazujících fází.

Tyto činnosti zajišťujeme na úrovni koncernu pro VW Group i ŠKODA AUTO. Zajišťujeme správu a péči o konstrukční data a datové struktury, nebo výpočty kolizí na pracovních stavech dat. Zároveň poskytujeme on-site podporu konstruktérům a uživatelům v oblastech digitální továrny, plánování výroby, logistiky a nářaďovny.

Show More

PROJECT SUPPORT

Due to extensive experience, our colleagues are quickly able to conform to customer projects. These include the practical use of related methodologies such as PRINCE2®, ITIL, TOGAF, or SCRUM®.

Our employees are also able to work in various systems such as Confluence, JIRA, Microsoft Project, and HPSM to support project management. This way, we can streamline the work of project teams quickly and easily.

Show More

PROJEKTOVÁ PODPORA

Díky profesním zkušenostem jsou naši kolegové schopni rychlé adaptace do konkrétních projektů zákazníků, včetně praktického využití souvisejících metodik (PRINCE2®, ITIL, TOGAF, SCRUM®).

Tito pracovníci jsou také schopni pracovat v různých systémech pro podporu vedení projektů (Confluence, JIRA, Microsoft Project, HPSM), a tím v maximální možné míře zefektivnit práci projektových týmů.

Show More

Research and Development

RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECTS The outcomes of our R&D projects are not only essential for economic growth and development, but also for maintaining long-term competitiveness and the ability to respond to customer requirements. The main direction our R&D projects focus on is the area of "Industry 4.0" and the related automation of production processes. In particular, our machine vision and augmented reality projects. These consist of a new combination of optical methods with the abilities of computer technology to provide a variety of production and quality control operations, or for teaching and demonstrative purposes. As part of R&D projects, the company also engages in activities in the field of industry, mainly in the automotive domain. These projects are characterized by ever-expanding functions that enhance user experience and utilize car connectivity or projects that strengthen manufacturing in automotive. Another section in our R&D projects focuses on the development of new software for internal use in the management of the company processes. We can identify areas where automation and software support brings the most efficiency. Our aim for development is to stay at the forefront of technology and respond to the latest trends in the field of industrial automation and thus maintain an ever-evolving portfolio diversity.

Výzkum a vývoj

PROJEKTY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE. Výsledky projektů VaV jsou podstatné pro ekonomický růst a rozvoj, ale také pro udržení dlouhodobé konkurenceschopnosti a schopnosti reagovat na požadavky zákazníků. Hlavním směrem výzkumu a vývoje jsou projekty, které jsou zaměřeny do oblasti „Průmysl 4.0“ a s tím související automatizací výrobních i dalších procesů. Jedná se zvláště o projekty strojového vidění a rozšířené reality, které spočívají v novém spojení optických metod s možnostmi výpočetní techniky pro zajištění celé řady výrobních a kontrolních operací, nebo pro výukové či demonstrační účely. Díky využití těchto postupů může dojít ke zkvalitnění výrobního procesu nahrazením lidské práce. V rámci projektů VaV se dále společnost věnuje aktivitám v oblasti průmyslu a to převážně v automotive oblasti. Jedná se o projekty, které jsou charakteristické stále se rozrůstajícími funkcemi, které zvyšují uživatelský komfort a využívající konektivitu vozu nebo projekty, které pomáhají ve výrobní automotive sféře. Část projektů v oblasti výzkumu a vývoje v H&D tvoří projekty z oblasti vývoje nového softwaru pro interní využití v rámci řízení procesů společnosti. Jsou vytipovány oblasti, kde automatizace a podpora software přináší největší efektivitu a v tomto kontextu jsou jednotlivé projekty zpracovávány. Cílem vývoje je udržet se na technologické špici a reagovat na nejnovější trendy v oblasti automatizace průmyslu a tím dosáhnout diverzifikace portfolia.

Our Offices

HCL Technologies Czech Republic S.R.O.

1 máje 97/25,

Liberec Mlada

HCL Technologies Czech Republic S.R.O.

Českobratrské náměstí 1321

29301 Mladá Boleslav

HCL Technologies Czech Republic S.R.O..

9. května 454,

Mladá Boleslav

HCL Technologies Czech Republic S.R.O.

Coral Business Park,

Building D Bucharova 1314/8,

Stodulky 15800, Praha

HCL Technologies Czech Republic S.R.O.

City Green Court, Hvězdova 1734/2c,

140 00 Praha 4-Nusle,

Czechia

Naše kanceláře

HCL Technologies Czech Republic S.R.O.

1 máje 97/25,

Liberec Mlada

HCL Technologies Czech Republic S.R.O.

Českobratrské náměstí 1321

29301 Mladá Boleslav

HCL Technologies Czech Republic S.R.O..

9. května 454,

Mladá Boleslav

HCL Technologies Czech Republic S.R.O.

Coral Business Park,

Building D Bucharova 1314/8,

Stodulky 15800, Praha

HCL Technologies Czech Republic S.R.O.

City Green Court, Hvězdova 1734/2c,

140 00 Praha 4-Nusle,

Czechia